ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ