ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกอบด้วย
1. ประกาศรายชื่อฯ
2. หนังสือถึงหน่วยงาน
3. กำหนดการพิธีมอบรางวัล
4. แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล