ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 64

ประกาศ
รายชื่อเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย
       ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  สมัยที่ 64 
(United Nations General Assembly: UNGA)
ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา


 


ผู้แทนเยาวชนหญิง   นางสาวศิริวรรณ  หลิมสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทนเยาวชนชาย    นายมานพ  ศิลป์ฟุ้งพันธ์กวี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ทั้งนี้ ขอให้ผู้แทนเยาวชนชาย/หญิง ตามรายชื่อข้างต้น ตรวจสอบผลอย่างละเอียดอีกครั้งทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ  http://www.mfa.go.th