ประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลฯ

ประกาศสสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ