ประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งฯ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ