ประกาศรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ ผู้ผ่านการคัดเลือกชำนาญการพิเศษ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด และวิธีการเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ