ประกาศร่าง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)