ประกาศสอบข้อเขียนทุนอบรมครูวิชาชีพของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๖

ประกาศสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษสำหรับทุุนอบรมครูวิชาชีพของรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี ๒๕๕๖

– กำหนดสอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
– สถานที่สอบ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (TPA) 5-7 ถ.สุขุมวิท ซอย 29 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (www.tpa.or.th)
– ขอให้ผู้มีสิทธิสอบเดินทางไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าสอบอย่างน้อย 30 นาที
– ใบ admission form จะแจกให้แก่ผู้สอบหน้าห้องสอบ 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
หมายเลขโทรศัพท์ 02 628 5646 ต่อ 111 , 113 (ในเวลาราชการ)
 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ( คลิก )

Registration Number Name
T 001 Ms. Pattarawan   Parimit
T 002 Ms. Bupphakan   Srimora
T 003 Ms. Kanokratch   Tokird
T 004 Ms. Thanyaporn   Wattanakamolkul
T 005 Ms. Panrawee       Pusri
T 006 Ms. Panpiti           Pusri
T 007 Ms. Benjawan      Teeratsakun
T 008 Ms. Orathai          Chantharangsi
T 009 Mr. Jaray              Rittkeaw
T 010 Mr. Thanasak       Janprom
T 011 Ms. Suwimol        Napapongkul