ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ ประเภทศึกษานิเทศก์ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”ครูสดุดี”

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ประเภทศึกษานิเทศก์เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

“ครูสดุดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑