ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องฯ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ


           ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน  2555  ได้ปรับปรุงเลขประจำของเจ้าของเรื่อง  โดยกำหนดให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  สป. เป็น เลข 0219 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเที่ยบเท่าสำนักสังกัด สป. รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ ปศธ. จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรหัสเลขพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องใหม่ ดังไฟล์แนบด้านล่างค่ะ


ที่มา : กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.