ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีคุณสมบัติครบถ้วน

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง  แก้ไขรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีคุณสมบัติครบถ้วน
เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา


              ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา ไปแล้วนั้น

               บัดนี้  ได้ตรวจสอบพบภายหลังว่ามีองค์กรเอกชนบางแห่งได้เสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนมากกว่า ๑ คน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา ข้อ ๖  จึงเห็นสมควรตัดสิทธิ์บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาภายหลัง โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนรับเอกสาร ดังต่อไปนี้

  ๑.  หมายเลข ๑๓๑  นายพิภพ  สินธุพงษ์      สมาคมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
  ๒.  หมายเลข ๑๔๒  นายไพศาล  กัญญาคำ   มูลนิธิพัฒนาบุคคลอำเภอสุวรรณภูมิ
  ๓.  หมายเลข ๑๗๔  นายวิชัย ภาระบุตร       สมาคมครูอำเภอศรีสมเด็จ
  ๔.  หมายเลข ๑๗๖  นายวิจิตร วงศ์ศรีเทพ    สมาคมวิชาชีพครูอำเภอจังหาร
  ๕.  หมายเลข ๒๓๘  นายสำเร็จ ไชยเสริม      สมาคมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอศรีสมเด็จ


                นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา


 


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างค่ะ


แหล่งที่มา :  กองงานเลขานุการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                 02-6687123 ต่อ 1320 , 1310