ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.เรื่องผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (2 ราย) 


 ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (จำนวน 2 ราย)

 

(ว13) สายงานการสอน

 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ


– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 รายที่มา:ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ.