ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561(22 ราย)

 

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. 
เรื่อง
ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
       
ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ.
2561 (จำนวน 22
ราย)

(13) สายงานการสอน

 

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 ราย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6 ราย

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ราย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3 ราย

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์

    ที่มา:ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ.