ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  


ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 (จำนวน 12 ราย)


(ว13) สายงานการสอน


วิทยฐานะเชี่ยวชาญ


– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ราย


วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ราย


– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 6 ราย


คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน


คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์