ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (9 ราย)


ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. 
เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (จำนวน 9 ราย)


(ว13) สายงานบริหารสถานศึกษา

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ราย
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ราย
– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 ราย


คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน


คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์


ที่มา:ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ.