ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการในการคัดเลือกฯ ตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่แนบ