ประกาศอาชีวศึกษาให้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ป.โท) จำนวน 1,752 ราย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ป.โท) จำนวน 1752 ราย
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

 
หนังสือสำนักอำนวยการที่ ศธ 0601/56 ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 src=

>>>>>เอกสารแนบหมายเลข 1 src=

>>>>>เอกสารแนบหมายเลข 2 src=

ที่มา ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
        http://www.vec.go.th/portals/39/tabid/2112/ArticleId/3064/3064.aspx