ประกาศเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

              ด้วยได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙   หากมีรายชื่อผิดพลาด หรือต้องการเพิ่มหรือถอนรายชื่อ ให้ติดต่อส่วนราชการต้นสังกัด