ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

ดูรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูล สำนักงาน กศน.