ประกาศ ศธ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะฯ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

– มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีชื่อย่อว่า     มศก.

– รหัสพยัญชนะ                                ศธ

– เลขประจำตัวของเจ้าของเรื่อง            ๖๘….

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ และบัญชีรหัสพยัญชนะของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๙) ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง