ประกาศ สป.เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีฯ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศ สป.เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ