ประกาศ สป.เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประกาศ สป.เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ