ประกาศ สป. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯของ สำนักงานรัฐมนตรี

ประกาศ สป.

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ