ประกาศ สป.เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ

ประกาศ สป.เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ 18 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ