ประกาศ สป.เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

ประกาศ สป.เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.