ประกาศ สป.เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดฯของผู้ผ่านการคัดเลือกฯตำแหน่งนิติกร

ประกาศ สป.

เรื่อง  รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการ
เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ