ประกาศ สป.เรื่อง รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนะฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ