ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ

ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ