ประกาศ สป.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศ สป.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา่ร