ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานฯของผู้ผ่านการคัดเลือกฯตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ

ประกาศ สป.เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ