ประกาศ สป.เรื่อง รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฯ

ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ