ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบบฟอร์ม

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบบฟอร์ม