ประกาศ เรื่อง รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกฯตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ