ประกาศ เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดฯ ของผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1606 สำนักนิติการ สป. รายนางสาวพัชรินทร์ หงษ์อินทร์  อนึ่งหากมีผู้ใดจะเสนอขอทักท้วง ให้ทักท้วงได้ตามประกาศ อ.ก.พ. สป.ศธ. ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้