ประชุมกับ กกอ.ชุดใหม่

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, ศาสตราจารย์ สัมพันธ์ ฤทธิเดช (ว่าที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาคนใหม่), นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การพบปะและพูดคุยกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้หารือถึงแนวทางการดำเนินงานที่จะทำให้สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างรวดเร็ว ทั้งรูปแบบการเรียนการสอนผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวนเด็กเข้าเรียนมหาวิทยาลัยน้อยลง เป็นต้น

กกอ.จึงต้องพิจารณาว่าการอุดมศึกษาจะนำพาประเทศไปในทิศทางใด พร้อมปลดปล่อยตัวเองจากปัญหาเดิม ๆ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่บริหารจัดการ และเป็นผู้นำในการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยลดการควบคุมอำนาจจากส่วนกลาง

คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า บทบาทของ กกอ. มีความสำคัญอย่างมากต่อการนำศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไปขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ พร้อมเร่งสร้างคนที่มีคุณภาพและสร้างคนไทย 4.0 ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนในอนาคต มีความรู้ ทักษะสมรรถนะแบบใหม่ สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา จนมีความพร้อมเผชิญกับอุปสรรคทางการศึกษาในอนาคต เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ และนำมาเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

รวมถึงบทบาทของอาจารย์ต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถกระตุ้นและออกแบบการเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตั้งคำถาม พร้อม ๆ กับหาคำตอบหรือค้นคว้านำสู่การศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมในที่สุด

รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอาจจะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้ช้า เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน แต่การเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในโลกยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น กกอ. ถือเป็นคณะกรรมการชุดสำคัญที่สุด ที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อทำให้การอุดมศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง พร้อมทั้งผลักดันสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นทันเวลา

ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า ประธาน กกอ. กล่าวว่า รัฐมนตรี ศธ.ได้ให้นโยบายว่า กกอ. จะต้องบริหารงานเชิงรุก จะทำงานแบบตั้งรับเหมือนเดิมไม่ได้ โดยมีหลายสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ เช่น การปรับระบบการศึกษาให้ทันสมัย การจัดการเรียนการสอน Online Education การรับรองคุณวุฒิการศึกษา การทำให้เด็กเกิดทักษะการทำงาน การพัฒนาและต่อยอดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ กกอ. ชุดนี้อยู่ในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปสู่การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กกอ. ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถและจะทำให้ดีที่สุด โดยยึดหลัก “กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน คือ แชมเปี้ยนของ กกอ. ชุดนี้” พร้อมทั้งยึดหลักการบริหารงาน 2A คือ Autonomy คือ ความเป็นตัวของตัวเองที่มีอำนาจตามกฎหมายและตามกฎกระทรวง และ Accountability หรือการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจนมุ่งแก้ปัญหาด้านการอุดมศึกษาโดยเร็วและเน้นบทบาท กกอ. ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีบทบาทในการพัฒนาสมรรถนะของประเทศชาติได้ดีที่สุด

Written by ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร