ประชุมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่๒๐กุมภาพันธ์ ๒๕60 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

ที่ประชุมได้มีการเสนอเรื่องการขอบรรจุการสอนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการเรียนการสอน และการพัฒนามัคคุเทศก์ในด้านต่างๆ เช่น สถานการณ์มัคคุเทศก์ในปัจจุบันและปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ความรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นมัคคุเทศก์ และการพัฒนามัคคุเทศก์ในภาษาต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด อีกทั้งเรื่องของการกีฬา ที่ขอให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย / เล่นกีฬาสัปดาห์ละ ๒.๕ ชั่วโมง ตามปฏิญญากรุงเทพ และความคืบหน้าการพัฒนาห้องเรียนกีฬา

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่าการขอบรรจุการสอนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการเรียนการสอน ต้องมีพิจารณาในหัวข้อที่เด่นๆ และการทำวิดีโอสั้นๆ ให้ทั้งครูและนักเรียนเข้าใจได้ง่าย และทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ส่วนเรื่องของกีฬากระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปิดโครงสร้างหลักสูตรกีฬาเป็นวิชาอิสระ เพิ่มชั่วโมงกีฬาให้มากขึ้น และการพัฒนาโรงเรียนห้องเรียนกีฬา ที่ปัจจุบันมีอยู่ ๔ โรงเรียน และอนาคตจะมีการขยายเพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้โรงเรียนให้มีความถนัดทางชนิดกีฬา๑ โรงเรียน ๑ ชนิดกีฬาและการพัฒนามัคคุเทศก์ จะต้องมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีท่านปลัดกระทรวงทั้งสองกระทรวงร่วมหารือวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนามัคคุเทศก์ต่อไปในอนาคต

 

 

 

                                                                   ปกรณ์/รายงาน

กิตติกร/ภาพ

                                                                                               กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.