ประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ

จังหวัดนราธิวาส – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า หลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีแผนการศึกษาแห่งชาติฯ และแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ได้ตั้งคณะทำงานของกระทรวงศึกษาธิการไปติดตามการทำงานของแต่ละจังหวัด แต่สิ่งที่ได้รับการเน้นย้ำเป็นข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแทบทุกครั้ง คือ “การสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน รวมถึงให้สาธารณชนได้รับทราบการทำงาน”

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบให้ ศปบ.จชต. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ติดตามงานตามแผนงานและการสร้างการรับรู้ของหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ เพราะเมื่อเกิดการรับรู้แล้ว ก็จะสร้างความเข้าใจ ทั้งในองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา ไปจนถึงสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท ที่สำคัญจะเกิดความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ที่จะให้รับทราบถึงการทำงานของรัฐบาลในเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อว่าเมื่อสร้างความเข้าใจแล้ว ก็ได้รับความร่วมมือ จะเป็นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย เกิดการมีส่วนร่วมตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ยึดถือหลักบูรณาการเชื่อมโยงกันทุกฝ่าย

ทั้งนี้ เมื่อทุกคนได้รับทราบแล้ว ก็สามารถจะศึกษา ทำความเข้าใจ เข้าถึงงานได้ และเกิดการพัฒนาความรับผิดชอบงานของตนเอง อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหาร นักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) เข้าร่วมประชุม อาทิ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.), นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ฯลฯ

สำหรับการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4/2560) จะจัดในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ศปบ.จชต. จังหวัดปัตตานี


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
24/5/2560