ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

                 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีพลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน วันที่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
                 ที่ประชุมได้รับทราบ การรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนฯ การจัดทำแผนขอรับเงินสนับสนุนกองทุนจากนสำนักงาน กสทช. รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกองทุน ๒ เรื่อง คือ การสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน และการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจากผลการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผลการพิจารณางบประมาณโครงการโดยคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการจัดสรรเงินกองทุน การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้งการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ (บังคับใช้วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗)  และ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๘ ตลอดจน การปรับปรุงค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/คณะอนุกรรมการกองทุนฯ /คณะทำงานต่าง ๆ

           กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพทั่วประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ

อุษา/ข่าว

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ