ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

                           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  วันที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘   ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 

                   ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานฐานะทางการเงินกองทุนสงเคราะห์ ดังนี้ ๑.งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๒.รายงานการนำส่งเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  ๓. รายงานโรงเรียนที่ไม่ได้นำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  ๔. รายงานการติดตามการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ และเอกสารการนำส่งของโรงเรียนที่ค้างนำส่ง ๕.รายงานการนำเงินกองทุนสงเคราะห์ไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ณ วันที่ ๑๖มิถุนายน ๒๕๕๘ ๖. รายงานการร้องเรียนกองทุนสงเคราะห์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ๗.ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ประเภทผู้แทนทั้ง 4ฝ่าย๘. รายงานผลการตรวจสอบการนำเงินกองทุนไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์ ๙. รายงานความคืบหน้าการร่วมแก้ปัญหากรณีการบันทึกยอดเงินสะสมรายบุคคลที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน ระหว่างกองทุนสงเคราะห์กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ๑๐. รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ชำรุด และพิจารณาเรื่องการขออนุมัติเงินงบประมาณจากรายได้สะสมของกองทุนสงเคราะห์ เพื่อใช้ในการดำเนินการฟ้องร้องคดี กรณีโรงเรียนที่ไม่นำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายกำหนด

                                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ พิจารณาดำเนินการในส่วนของโรงเรียนที่ยังค้างชำระ โดยการแจ้งหนี้ไปยังโรงเรียน และดำเนินการตามกฎหมายเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะเป็นความรับผิดชอบในส่วนที่เราดูแล

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.