ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 9/2560

            ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 9/2560 โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ โฮเทล กรุงเทพฯ

             ที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการเชิงยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการการพัฒนาการศึกษา เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

             หม่อมหลวงปนัดดา เปิดเผยว่า การประชุมเป็นนี้เป็นเรื่องการทำงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่ต้องติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน โดยวันนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน กศจ.
เดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหลายจังหวัด และได้รายงานความก้าวหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)ทั้ง 3 ชุด ซึ่งต่างจากการทำงานช่วงแรกที่ใช้เวลาในการประชุมกับเรื่องบุคลากร อัตรากำลังและเจ้าหน้าที่เป็นส่วนใหญ่ แต่ช่วงที่ผ่านมานี้มีการให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาดีขึ้นอย่างมาก พร้อมกันนี้ได้ขอทราบเกี่ยวกับผลการตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานได้บูรณาการด้านการศึกษาร่วมกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ผลการประชุมจะนำไปสู่การเพิ่มพูนสิ่งที่ยังขาดอยู่ และแก้ไขสิ่งที่ยังไม่ถูกต้อง ตลอดจนได้เน้นย้ำเกี่ยวกับพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ลูกหลานเยาวชน ครู อาจารย์ ช่วยกันน้อมนำพระราชปรัชญา พระราชดำรัส คำสอน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การปฏิบัติปลูกฝังให้เยาวชนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นนักการศึกษา และรักชาติบ้านเมือง

ปารัชญ์/สรุป

ธนภัทร/ภาพ

                                                                                                                           กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.