ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

                    เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่ประชุมได้สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการประชุมครั้งก่อนเมื่อวันที่ ๑๓ และ ๑๙ สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาด้านการผลิตครูที่ยังไม่มีคุณภาพ จะใช้โครงการคุรุทายาทมาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของอัตรากำลัง ที่มีทั้งการขาดแคลนอัตรากำลังและขาดแคลนครูในสาขาที่ต้องการ โดยแนวทางหลักในการแก้ปัญหาคือให้กระจายอำนาจไปตามเขตพื้นที่ การรวมครูประจำเขตพื้นที่ไปสอนโรงเรียนที่ขาดครู สร้างรูปแบบในการบริหารโรงเรียนที่ขาดแคลนครู เป็นต้น ส่วนปัญหาด้านการพัฒนาครูนั้น ได้เสนอแนวทางการพัฒนาในภาพรวมหลายอย่าง การ Coaching การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ทันวิทยาการใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาหลักสูตร ความรู้ วิธีการสอน และจิตวิญญาณความเป็นครูด้วย

 

ส่วนเรื่องโครงการคุรุทายาท ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้ สกอ.เตรียมแผนอัตราตำแหน่งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ ปี เพื่อรองรับผลผลิตจากโครงการฯ ให้มีการติดตามประเมินผล ๒ ปีให้หลังเป็นอย่างน้อย และจะเตรียมนำโครงการคุรุทายาทเสนอคณะรัฐมนตรีในอีกสองสัปดาห์

               

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                        ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                    กลุ่มสารนิเทสอ.สป.