ประชุมคณะกรรมการบริหารบริหารลูกเสือแห่งชาติ

             นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ  กระทรวงศึกษาธิการ

ในการประชุมวันนี้เพื่อรับทราบ การโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ การแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (นายวัชรินทร์  จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) รายงานการจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าฯ ประจำปี ๒๕๕๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ลูกเสือรัฐสภาโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา รายงานการจัดโครงการ ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานชุมนุมลูกสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานการเงินสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนพิจารณาการยกระดับค่ายลูกเสือให้เป็นศูนย์การจัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งพัฒนารายได้ การเช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นที่ตั้งที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร ค่ายลูกเสือมหาชัย ผิน แจ่มวิชาสอน และการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

                                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเสนอแผนการใช้งบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

                               

                                 

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.