ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

         รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม  กระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานฐานะการเงินของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ การจัดทำรายงานตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๕๘ และการจัดสรรเงินดอกผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และกำหนดการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและการคัดเลือก สพป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกกำกับ ติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการ

 

ส่วนเรื่องสืบเนื่องในการจัดทำกรอบโครงสร้าง และลักษณะงานของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ นั้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการดำเนินงาน สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ให้ทำสัญญา ๑ ปี ถ้ามีประสบการณ์ให้ทำสัญญา ๔ ปี ส่วนหลักเกณฑ์ในการตั้งศูนย์เครือข่ายนั้น ให้ทบทวนหากลไกในพื้นที่จะป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ปัญหาโภชนาการของเด็กไทย ให้มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.