ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ประชุมรับทราบรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 จากนั้นได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559 มีขอบข่ายการดำเนินงาน 2 รูปแบบ ดังนี้

1. การดำเนินงานเชิงรุก (นโยบายขยายผล) ซึ่งเป็นประเด็นหรือเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิดขึ้นตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) การพัฒนาห้องฝึกจำลองการเดินเรือเสมือนจริง (เครื่องกลเรือ) ต้นแบบ วงเงิน 15,000,000 บาท 2) โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT –OJT Digital Technology เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก วงเงิน 4,000,000 บาท 3) โครงการพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาด้วยหลักการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และโอเพ่นโฟลว์ (Open Flow) วงเงิน 2,000,000 บาท 4) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วงเงิน 2,000,000 บาท และ 5) โครงการพัฒนาเครื่องมือทดสอบวินิจฉัยอัจฉริยภาพโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 5,400,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 28,400,000 บาท

2. การดำเนินงานเชิงรับ (ตอบสนองความคิดสร้างสรรค์) โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากหน่วยงานหรือผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ตามกรอบการสนับสนุนโครงการของทุน จำนวนต 2โครงการ ได้แก่ 1) การพัฒนาเกมส์บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart device) เพื่อการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องกฎของนิวตัน วงเงิน 540,000 บาท และ 2) การพัฒนาเครื่องมือกำกับความผิดพลาดงานเขียนเพื่อช่วยกระบวนการให้ผลย้อนกลับในการเขียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วงเงิน 629,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,169,000 บาท

จากนั้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ตั้งคณะทำงานทบทวนแนวทางการเปิดรับโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 และการขอรับเงินสนับสนุนจากสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2560 เพื่อปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานภายใน ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในวาระต่อไป

 

ปารัชญ์/สรุป

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.