ประชุมคณะกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง

รศ.ดร. กำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่ประชุมได้รับทราบ การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๕ ท่าน ๑. นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนำ ๒. นายอำรุง      จันทวานิช ๓. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ๔. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ๕. นายสุวัฒน์ ปิ่นนิกร นอกจานี้ยังได้รับทราบผลการดำเนินการโครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อชาติ การเตรียมการจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และการสรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณา กำหนดมาตรการในการติดตามเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.