ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

              ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  

โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่…) พ.ศ… ซึ่งที่ประชุม ฝากให้ฝ่ายเลขาฯ มีการทบทวนเนื้อหาใหม่ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ต้องการข้อมูลที่ชัดเจน ก่อนสรุปการพิจารณา อาทิ การจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ (ด้านโครงสร้าง และอัตรากำลัง) การตั้งผู้สอบบัญชี ในการรายงานงบการเงินประจำปีของโรงเรียนในระบบ รวมถึง (ร่าง) ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ อีกทั้ง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ… ทั้งนี้ ที่ประชุมข้ามวาระดังกล่าวไปก่อน เพื่อเสนอประชุมในครั้งถัดไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณา ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนในระบบ พ.ศ… โดยที่ประชุมได้มอบให้ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนในระบบ ดำเนินการจัดหาข้อมูลที่ถูกต้อง ของกองทุนฯให้เรียบร้อย และให้รายงานต่อที่ประชุม กองทุนฯ ต่อไป

 

 

 

                                                                                                                                                      ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.