ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์

                ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยที่ประชุมฯ ได้รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเสนอเรื่องเพื่อทราบ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๑๕๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ละแผนปฏิบัติการด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน  

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยมติที่ประชุมรับทราบ และให้มีการปรับแก้ไขในส่วนของยุทธศาสตร์ ความเป็นมา พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายให้กระชับ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประชุมกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการและตัวชี้วัดต่อไป

 

 

                                                                                                                                                         ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.