ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ   ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่ประชุมพิจารณากรณี น.ส.ศศิธร หาญณรงค์ นักเรียนทุน รุ่นที่ ๔ ทุนประเภท ๒ ขอศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ Florida Institute of Technology ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ ของโครงการ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าผู้ขอรับทุนมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ สถาบันการศึกษามีความเข้มแข็ง รวมทั้งผู้ขอรับทุนมีผลงานเชิงประจักษ์โดยได้รับรางวัลระดับประเทศมาหลายรายการในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ จึงมีมติให้คณะทำงานตรวจสอบที่มาของการแข่งขันและรางวัล หากถูกต้องจะเสนอคณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป และกรณีนายสิรวิชย์ นันทะน้อย แจ้งความประสงค์ขอศึกษาสาขาวิชาธรณีวิทยา ณ University of Arizona โดยให้ข้อมูลว่าสามารถนำความรู้ด้านธรณีวิทยาไปพัฒนาและค้นคว้าหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแห่งใหม่ ตลอดจนช่วยสนับสนุนการวางผังเมือง การสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อีกทั้งสภาพภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาภาคสนาม โดยมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านธรณีวิทยา คือ Grand Canyon ซึ่งเป็นสมบัติด้านธรณีวิทยาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อขอรับทุน

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางดำเนินการและวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถ และเหมาะสมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง

               

                                                                                                                                                                               ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.