ประชุมติดตามความก้าวหน้า Partnership School

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ครั้งที่ 6/2561 โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้แทนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นั้น ได้มีกระแสตอบรับและคำชื่นชมจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยเห็นว่าโครงการ Partnership School จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญ และช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง และเป็นปัจจัยทำให้การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จได้

การดำเนินงานต่อจากนี้ มีแผนที่จะตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนร่วมพัฒนาให้ครบทุกแห่ง โดยมีองค์ประกอบของผู้แทน 4 กลุ่ม ได้แก่ สพฐ., ภาคเอกชน, ชุมชน/ท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ซึ่งโรงเรียนร่วมพัฒนาหลายแห่งดำเนินการแล้ว แต่บางส่วนที่ยังอยู่ในขั้นตอนสรรหาให้ครบองค์ประกอบ เพราะการสรรหาต่างจากเดิมจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะได้คนที่มีความเข้าใจมาช่วยผลักดันโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาร่วมกัน

โดยส่วนกลางจะเตรียมจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานตาม Action Plan รวมทั้งระบบการประเมินผล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนาในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ด้วย เพื่อย้ำแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ที่จะช่วยเป็นพี่เลี้ยง ศึกษาวิจัยและวางแผนการทำงานระยะยาวในอนาคต

นายมีชัย วีระไวทยะ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา กล่าวว่า ในภาพรวมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาจะต้องเป็นประโยชน์กับชุมชนและโรงเรียน เป้าหมายสำคัญคือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และบริหารจัดการโรงเรียน ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจ มีอาชีพและสร้างรายได้ ดูแลและไม่ทอดทิ้งบ้านเกิด

นอกจากนี้ โรงเรียนต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับ สสวท., หลักสูตรคณิตศาสตร์แบบใหม่ (ออสเตรเลีย) ระดับประถมศึกษา, หลักสูตรภาษาอังกฤษของบริติช เคานซิล ประเทศไทย และโรงเรียนนานาชาติ เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องโภชนาการ การดูแลสุขภาพอนามัย การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จึงจะช่วยสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติได้สำเร็จ