ประชุมติดตามงานของหน่วยงานใน สป.

                นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามงานที่สำคัญและการมอบหมายงานในการประชุมหน่วยงานใน สป.  วันที่ ๙  มกราคม ๒๕๕ ๘ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมได้รับทราบ ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในการปรับโครงสร้างทางการศึกษา และพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บเงินกินเปล่า ของโรงเรียนทั้งรัฐบาลและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการติดตามการแปรรูปยาง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างพื้นลู่ ลานกีฬาและ พื้นลานอเนกประสงค์ที่เป็นรูปธรรม

                                                                                                                                                                                                             อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                                                      กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.